1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
 • Umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy przeprowadzania wywiadu psychologicznego
 • Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej,
 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 • Wysoki stopień zdolności interpersonalnych
 • Terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.
 • Znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

 1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
 • Indywidualna praca z dzieckiem w zakresie obszarów zdiagnozowanych jako problemowe,
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą,
 • Poradnictwo rodzinne, współpraca z rodzicami wychowanków, informowanie rodziców o postępach i trudnościach, wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej oraz wspólne ustalanie kierunku pracy z  dzieckiem
 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie diagnoz.
 • Wypełnianie dokumentacji świetlicowej: kart informacyjnych dzieci itp.
 • Współpraca ze szkołami do których uczęszczają dzieci oraz instytucjami wspierającymi rodzinę,
 • Udział w grupach roboczych w ramach procedury Niebieska Karta
 • Podejmowanie działań związanych z przemocą w rodzinie.
 • Sporządzanie diagnoz psychologicznych klienta.
 • Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy
 • Praca z osobami uzależnionymi

 

 1. Wymagane dokumenty:

          1) życiorys zawodowy (CV),

          2) list motywacyjny,

          3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

          4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

          6)  kwestionariusz osobowy dostępny na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

          7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

          8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

          9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

         10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

         11) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć:

-  osobiście w Ośrodku Pomocy społecznej w Nowogródku Pomorski

-  przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorski ul. Szkolna 3 74-304 Nowogródek Pomorski ,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracy – psycholog ” do dnia 30.08.2020 r. (decyduje data wpływu do OPS w Nowogródku Pomorskim).

 

 1. Warunki zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

- Umowa zlecenie

- 10 godzin w miesiącu

 

 1. Informacje dodatkowe:

1) oferty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wynosi poniżej 6 %.

3) oświadczenia i dokumenty składane w drodze przeprowadzanego konkursu muszą być podpisane własnoręcznie,

4) dokumenty (oferta) kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

4) dokumenty (oferty) pozostałych osób, biorących udział w konkursie, które nie zostały w jego wyniku zatrudnione, będą przechowywane w czasie do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, niezwłocznie po tym terminie, na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej, będą zwrócone, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

5) dokumenty (oferty) osób, które z powodów niespełnienia wymagań formalnych, nie wzięły udziału w konkursie, nie będą odsyłane; będą zwrócone na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej niezwłocznie po zakończonym postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną zniszczone,

6) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, - II etap – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie.

7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie- internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogródki Pomorskim

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 10:01 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 10:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 10:02 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 10:03 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 sierpień 2020 10:04 Piotr Uberman